اخبار

نمايشگاه بین المللی و تخصصي تجهیزات صنعت نفت و گاز و پتروشيمي

نمايشگاه بین المللی و تخصصي تجهیزات صنعت نفت و گاز و پتروشيمي
تاریخ: شنبه 24 مهر 1395 تا سه شنبه 27 مهر 1395
ساعات بازدید: 16 تا 21